Selected Bibliography

Thrace and Thracians

Archibald, Z. H. 1998. The Odrysian Kingdom of Thrace. Orpheus Unmasked. Oxford.

ΑΡΧΑΙΑ ΘΡΑΚΗ. Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συμποσίου Θρακικών Σπουδών 1997. Κομοτηνή.

Βεληγιάννη-Τερζή, Χ. 2004. Οι ελληνίδες πόλεις και το βασίλειο των Οδρυσών από Αβδήρων πόλεως μέχρι Ίστρου ποταμού. Θεσσαλονίκη.

Βλαχόπουλος, Α. & Δ. Τσιαφάκη (επιμ.), 2015. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ. Αθήνα.

Γραμματικοπούλου, Ε. 2000. Θράκη. Ιστορικές και Γεωγραφικές προσεγγίσεις. Αθήνα.

Casson, S. 1926. Macedonia, Thrace and Illyria. Their relation to Greece from the earliest times down to the time of Philip and Amyntas. Oxford.

Danov, C. M. 1976. Altthrakien. Berlin.

Fol, A. (επιμ.), 2002. Thrace and the Aegean, 8th International Congress of Thracology, Sofia-Yambol, 25–29 Σεπτεμβρίου 2000. Sofia.

Fol, A., Marazov, I. 1977. Thrace and the Thracians. New York.

Hoddinott, R. F. 1981. The Thracians. London.

Jacoby, F. 1926. Die Fragment der griechischen Historiker. Zweiter Teil: Zeitgeschichte. C: Kommentar zu Nr. 64–105. Berlin.

ΘΡΑΚΗ 2000. Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Αντολικής Μακεδονίας–Θράκης. Κομοτηνή. Ιακωβίδου, Α. (επιμ.), 2007.

Η Θράκη στον Ελληνο-Ρωμαϊκό κόσμο, Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Θρακολογίας, Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη 18–23 Οκτωβρίου 2005. Αθήνα.

Isaac, B. 1986. The Greek Settlements in Thrace until the Macedonian Conquest. Leiden.

Λουκοπούλου, Λ., Ζουρνατζή, Α., Παρισάκη, Μ. Γ. & Σ. Ψωμά 2005. Επιγραφές της Θράκης του Αιγαίου: μεταξύ των ποταμών Νέστου και Έβρου (Νομοί Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου). Αθήνα.

Μπόνιας, Ζ. & J.-Y. Perreault (επιμ.), 2009. Έλληνες και Θράκες στην παράλια ζώνη και την ενδοχώρα της Θράκης στα χρόνια πριν και μετά τον μεγάλο αποικισμό, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Θάσος, 26–27/9/2008. Θάσος.

Σαμσάρης, Δ. 1980. Ο εξελληνισμός της Θράκης κατά την ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα. Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη.

Sears, M. A. 2013. Athens, Thrace, and the shaping of Athenian leadership. New York.

Τσιαφάκη, Δ. 1998. Η Θράκη στην αττική εικονογραφία του 5ου αιώνα π.Χ. Προσεγγίσεις στις σχέσεις Αθήνας και Θράκης. Κομοτηνή.

Valeva, J., Nankov, E.& D. Graninger (επιμ.), 2015. A Companion to ancient Thrace. Oxford.

Zannis, A. G. 2012. Le pays entre le Strymon et le Nestos: Géographie et Histoire (VII - IV siècle avant J.-C.). Αθήνα.

 

Attic Pottery

Beazley, J. D. 1956. Attic Black-figure Vase-painters, Oxford.

Beazley, J. D. 1963. Attic Red-figure Vase-painters, Second ed., Oxford.

Beazley, J. D. 1971. Additions to Attic Black-figure Vase-painters and to Attic Red-figure Vase-painters, Oxford.

Beazley, J. D. 1993. Η εξέλιξη του αττικού μελανόμορφου ρυθμού, μτφρ. Η. Ανδρεάδη. Αθήνα.

Boardman, J. 1980. Αθηναϊκά μελανόμορφα αγγεία, μτφρ. Ο. Χατζηαναστασίου. Αθήνα.

Boardman, J. 1985. Αθηναϊκά ερυθρόμορφα αγγεία, αρχαϊκή περίοδος, μτφρ. Ε. Σερμπέτη & Γ. Χατζή. Αθήνα.

Boardman, J. 1995. Αθηναϊκά ερυθρόμορφα αγγεία, κλασική περίοδος, μτφρ. Ε. Σερμπέτη. Αθήνα.

Boardman, J. 1996. Οι αρχαίοι Έλληνες στην υπερπόντια εξάπλωσή τους · οι πρώτες αποικίες και το εμπόριό τους, μτφρ. Η. Ανδρεάδη. Αθήνα.

Boardman, J. 2006. Η ιστορία των αρχαίων ελληνικών αγγείων. Αγγειοπλάστες, αγγειογράφοι και εικόνες, μτφρ. Δ. Γιανναρούδη, Δ. Κουτσούμπα. Αθήνα.

Carpenter, T. 2006. Τέχνη και μύθος στην αρχαία Ελλάδα, μτφρ. Σ. Κόρτη–Κόντη. Αθήνα.

Cook, R. Μ. 1994. Ελληνική αγγειογραφία, μτφρ. Δ. Τσουκλίδου. Αθήνα.

Cohen, B. (επιμ.) 2006. The Colors of Clay. Special Techniques in Athenian Vases. Los Angeles.

Norskov, V. et al. (επιμ), 2009. The World of Greek Vases. Rome.

Rasmussen, Τ. & Ν. Spivey, 1997. Προσεκτικές ματιές στα ελληνικά αγγεία, μτφρ. Θ. Ξένος. Αθήνα.

Scheibler, I. 1992. Ελληνική κεραμική: παραγωγή, εμπόριο και χρήση των αρχαίων ελληνικών αγγείων, μτφρ. Ε. Μανακίδου. Αθήνα.

Schreiber, T. 1999. Athenian Vase Construction. A Potter’s Analysis. Malibu. (http://www.getty.edu/publications/virtuallibrary/0892364653.html?subject=antq)

Simon, E. 1983. Festivals of Attica. An Archaeological Commentary. Μadison.

Simon, E. 1996. Οι Θεοί των Αρχαίων Ελλήνων, μτφρ. Σ. Πινγιάτογλου. Θεσσαλονίκη.

Stissi, V. V. 2002. Pottery to the People. The Production, Distribution and Consumption of Decorated Pottery in the Greek World in the Archaic Period (650–480 BC). Amsterdam.

Τιβέριος, Μ. 1996. Ελληνική Τέχνη. Αρχαία Αγγεία. Αθήνα.

Tréziny, H. (επιμ.), 2010. Grecs et Indigènes de la Catalogne à la Mer Noire (Actes des rencontres du programme européen Ramses 2, 2006–2008). Paris.

Tsetskhladze, G. R. (επιμ.), 2008. Greek Colonisation. An Account of Greek Colonies and other Settlements Overseas, τόμ. 2. Leiden–Boston.

Vickers, M. & D. Gill, 1994. Artful Crafts: Ancient Greek Silverware and Pottery. Oxford.

 

Attic Pottery in Thrace

Αβραμίδου Α. - Τσιαφάκη Δ. 2015, Αττική Κεραμική. Συμβολή στις επαφές Αθήνας και Θράκης. Αθήνα.

Avramidou Α. – Tsiafaki D., Preliminary Results of the Research Project Attic Pottery in Thrace, in: Proceedings of Ancient Thrace: Myth and Reality. 13th International Congress of Thracology, 3–7 September, Kazanlak (forthcoming). 

Bouzek, J. 2003. Studies of Greek Pottery in the Black Sea Area. Oxford.

Dinsmoor, A. N. 1992. ‘Red-figured pottery from Samothrace’, Hesperia 61, 601–615.

Fless, F. 2002. Rotfigurigen Keramik als Handelsware. Erwerb und Gebrauch attischer Vasen in mediterranen und pontischen Raum während des 4. Jhs. V. Chr. Rahden/Westf.

Lazarow, M. 1990. Antichna risuvana keramika v Bulgaria (Ancient painted pottery in Bulgaria). Sofia.

Maffre, J. J. 1979. Céramique attique à décor mythologique trouvée à l’Artémision de Thasos. Thasiaca, BCH Suppl. 5, 11–74. Αθήνα-Paris.

Maffre, J. J. 2012. ‘Les coupes attiques de petits-Maîtres à Thasos’. Στο Τιβέριος κ.ά. (επιμ), 2012, 23–37.

Μάλαμα, Π. 2012. ‘Κεραμική αρχαϊκών χρόνων από την αρχαία Γαληψό’. Στο Τιβέριος κ.ά. (επιμ.), 2012, 349–355.

Μανακίδου, Ε. 2012. ‘Εισηγμένη Κυκλαδική, Κορινθιακή και Αττική κεραμική αρχαϊκών χρόνων στην αρχαία Οισύμη’. Στο Τιβέριος κ.ά. (επιμ.) 2012, 359–370.

Mayor, Α., J. Colarusso & D. Saunders 2014. ‘Making Sense of Nonsense Inscriptions Assossiated with Amazons and Scyτhians on Athenian Vases’, Hesperia 83, 447–493.

Oakley, J. H. 2009. “Attic Red-Figure Beakers: Special Vases for the Thracian Market”, AntK 52, 66–74.

Παρδαλίδου, Χρ. 2012. ‘Κεραμική αρχαϊκών χρόνων από το ιερό του Απόλλωνα στην αρχαία Ζώνη του νομού Έβρου’. Στο Τιβέριος κ.ά. (επιμ.) 2012, 425–435.

Reho Μ., Атическата червенофигурна керамика от Националния археологически музей [Attic Red-figure Ceramics from the National Archaeological Museum] (Sofia 1992).

Reho, M. 1990. La ceramica attica a figure nere e rosse nella Tracia bulgara. Rome.

Shapiro, H. A. 1983. “Amazons, Thracians and Scythians”, GRBS 24, 105–114.

Τιβέριος, Μ., Ε. Μανακίδου, Β. Δεσποτίδου & Α. Αρβανιτάκη (επιμ.) 2012. Η κεραμική της αρχαϊκής εποχής στο Βόρειο Αιγαίο και την περιφέρειά του (700–480 π.Χ.). Πρακτικά Αρχαιολογική Συνάντησης Θεσσαλονίκη, 19–22 Μαϊου 2011. Θεσσαλονίκη.

Tsiafaki D. – Avramidou A., Attic Vases in Thrace as Agents of Commercial and Cultural Values, in Z. Koçel-Erdem – R. Şahin (eds.), Proceedings of the Conference Commercial Networks and Cultural Connections in Thrace: Evaluating the Pottery Evidence, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, 26–28 April 2017 (Archaeopress forthcoming).

Venedikov, I. 1963. Apoloniia: raskopkite v nekropola na Apoloniia prez 1947–1949 (Apollonia: excavations in the cemetery 1947–1949). Sofia.

Vottéro, G. (επιμ.), 2009. Le grec du monde colonial antique. I: Le N. et N.-O. de la mer Noire: actes de la table ronde de Nancy, 28–29 septembre 2007. Nancy & Paris.

Φριτζίλας, Στ. 2012. ‘Αττική πελίκη με διονυσιακή παράσταση από τη Σαμοθράκη: ένα έργο του Ζωγράφου του Θησέα’. Στο Τιβέριος κ.ά. (επιμ.) 2012, 169–178.

Zaneva, M. 1982. Craters from Apollonia. Sofia.

Free Joomla templates by L.THEME